Ученички парламент

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

ОПШТИ ЦИЉ: Оспособљавање ученика за живот и рад у демократском друштву, за активно учешће у животу и раду школе, за активну улогу у сопственом образовању и васпитању, и усмеравање ученика у правцу развоја одговорних, самопоузданих, самоиницијативних, одлучних личности које умеју да сарађују и које поштују друге и њихова права.
ЗАДАЦИ:
– информисати ученике о њиховим правима и другим питањима која су од посебног значаја за њихово школовање,
– оспособити ученике за самостално и слободно изношење мишљења, предлога, сугестија,
– за активно учешће у животу и раду школе,
– за активну улогу у сопственом образовању и васпитању,
– за креативно изражавање,
– за доношење важних одлука, сарадњу и договор ученика у правцу развоја демократских вредности – самоиницијатива, самопоуздање, одлучност, одговорност, поштовање других и њихових права.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА:
– давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим манифестацијама ученика у школи и ван ње,
– разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника,
– обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање
С обзиром на члан 105. Закона о основама система образовања и васпитања Парламент доноси следећи програм рада за школску 2017/18. годину:
-Упознавање са Годишњим планом рада школе, Школским развојним планом, радом стручних органа школе,
-Демократија и толеранција – ненасилна комуникација и конструктивно решавање проблема,
-Учешће ученика у спровођењу активности поводом обележавања Дечје недеље, обележавања месеца здраве хране и обележавања новогодишњих празника, прославе Дана Светог Саве, 8. марта, Дана школе, превенција болести зависности, упознавање са правима деце и Конвенцијом о дечјим правима,
-Предлагање слободних и ваннаставних активности,
-Разматрање односа наставника и ученика као и односа самих ученика према школи и једних према другима, предлози за унапређивање,
-Професионална оријентација – информације о активностима које су битне за адекватан избор занимања,
-Промоција здравог начина живота – болести савременог света, АИДС…
-Проблеми шире и уже средине – дискриминација, расизам, делинквенција, култура,
-Предлози и акције за оплемењивање школског простора.