Централна школа

РАБРОВО

Школа у Раброву ће и ове школске године организовати свој рад у школској згради са простором за васпитну групу и школском кухињом, јер су два кабинета уступљена вртићу. Поменутути кабинети су пресељени у подрумске просторије и то кабинет за стране језике и кабинет физике и ликовне културе. У учионицама опште намене биће организована настава млађих разреда, а за старије разреде настава ће се одвијати у кабинетима. За неке наставне области као што су ИСТ, ГОГ, БЛ, ХМ, ТО, страних језика, поред учионица, постоје и просторије за смештај наставних средстава  и припремање наставника за час.

 У старом делу школе постоји школска библиотека са преко 12000 наслова, као и кабинет информатике са 10 рачунара и потребном рачунарском опремом што у потпуности задовољава ову наставну област. Остали рачунари се налазе у свим кабинетима и учионоцама млађих разеда(мада су многи застарели), канцеларијама директора, секретара, стручног сарадника-психолога и у рачуноводству. Сви ови рачунари су умрежени и повезани у једну информатичку целину заједно са штампачима што се показало изузетно ефикасно и савремено. У  школи постоји више савремених рачунара ” NOTE BOOK”,  као и дигитални клавир-клавиновa која је смештена у кабинету за музичку културу. Настава физичког васпитања одвијаће се у летњем периоду на школским-спортским теренима, а у зимском периоду користиће се сутерен у новом делу школе (100 м2 са пратећим простором).

Преглед просторија централне школе у Раброву изгледа овако:

-учионице опште намене 4 по 54 м2,     

учионице за кабинетску наставу, 9 (4 по 50 м2  и 3  по 54 м 2  ),

-лабораторије за кабинетску наставу БЛ,ХЕМ, 2 (1 од 72 м2   БЛ. и ХЕМ. и 1 од 54 мФИЗ,

-медијатека,

-кабинети за припремање часова 2,

-просторија за физичко и здравствено васпитање,

-просторија за васпитну групу предшколског узраста,54 м

-канцеларија директора школе,

-канцеларија школског психолога 2,

-канцеларија секретара,

-канцеларија за рачуноводство,

-просторија за наставнике,

-просторија за помоћно особље,

-просторија за техничко особље са радионицом,

-просторија за школску кухињу са трпезаријом која ће служити као простор и за друге сврхе као што су школски скупови, свечаности, приредбе, итд.

-просторија за архиву школе,

-сала за стони тенис,

-3 санитарна чвора за ученике и раднике школе у школској згради

-котларница

-просторија за смештај огрева

-шупа

-незавршен сутерен са 1 просторијом.

 

Површина школског дворишта износи 1,15 ха где постоји асфалтирани терени за рукомет, одбојку, кошарку, тенис, и посебно асфалтиран улаз у школску зграду. У самом школском дворишту подигнут је воћњак и све остале површине су озелењене.У непосредној близини школског дворишта налази се фудбалски терен који ученици наше школе понекад користе за јесењи и пролећни крос.

За извођење наставе могу да се користе и објекти који се налазе у самом насељу, као и објекти у околини Раброва као што су:

-Дом здравља у Раброву,

-трансформатори,

-водовод Раброво,

-споменици и историјска места,

-расадник у Мишљеновцу,

-занатске и трговачке радње у Раброву,

-долина реке Пек,

-извори у непосредној близини нашег насеља,

-школско двориште…