Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи. Школски одбор ОШ „Милутни Миланковић“ Раброво броји 9 чланова од којих су 3 представници школе, 3 представника Савета родитеља и 3 представника општине.

Рад школског одбора одвијаће се кроз седнице, а надлежност органа управљања регулисана је чланом 56. Закона о основама система образовања и васпитања.

Чланови школског одбора су именовани на 4 године, а у школској 2019/2020. години обављаће следеће послове:

С Е П Т Е М Б А Р

 • Анализа припремљености школе пред почетак школске године,
 • Разматрање и усвајање Плана рада Школског одбора,
 • Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике;

 

 • Разматрање и усвајање извештаја о остварености Годишњег плана рада,
 • Разматрање и усвајање извештаја о раду школе у предходној години,
 • Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе,
 • Решавање других текућих питања из живота и рада Школе;

О К Т О Б А Р – Н О В Е М Б А Р

 • Разматрање и усвајање извештаја о реализованим екскурзијама млађих разеда,
 • Иновирање постојећих нормативних аката уколико има потребе за тим;
 • Решавање других текућих питања;

Д Е Ц Е М Б А Р – Ј А Н У А Р

 • Разматрање и усвајање финансијског плана Школе за наредну календарску годину,
 • Реализација културне и јавне делатности школе и припреме за прославу Светог Саве,
 • Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта,
 • Решавање других текућих питања,
 • Разматрање и усвајање развојног плана школе;

Ф Е Б Р У А Р

 • Разматрање и усвајање извештаја о пословању и годишњи обрачун школе за протеклу календарску годину,
 • Разматрање и усвајање извештаја о попису имовине школе за протеклу календарску годину,
 • Решавање других текућих питања;

А П Р И Л

 • Анализа културне и јавне делатности школе,
 • Анализа периодичног обрачуна о финансијском пословању школе,
 • Решавање других текућих питања;

ЈУН – ЈУЛ

 • Организација прославе Дана школе,
 • Разматрање и усвајање извештаја о реализованим екскурзијама старијих разреда, и школе у природи, ако је била организована,
 • Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта,
 • Разматрање и усвајање Школског програма за следећу школску годину,
 • Разматрање и усвајање Годишњег плана васпитно-образовног рада предшколске групе за наредну школску годину,
 • Разматрање и усвајање извештаја директора школе о свом раду,
 • Анализа одржаног завршног испита ученика осмих разреда у нашој школи,
 • Решавање других текућих питања;

Поред датог оквирног плана Школског одбора, исти у току године разматра и усваја и друге послове из своје надлежности.