Савет родитеља

Савет родитеља

 

Савет родитеља, као саветодавно тело, представљају кључну спону између школе и целе популације ученичких родитеља.

Савет родитеља ОШ ”Милутин Миланковић” Раброво чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.

 

Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н   С А В Е Т А   Р О Д И Т Е Љ А

 

СЕПТЕМБАР

 • Извештај о раду Савета родитеља школе,
 • Конституисање новоизабраних чланова у Савет родитеља,
 • Припремљеност школског објекта за почетак школске године,
 • Извештај о раду школе и успеху ученика на крају прошле школске године,
 • Давање сагласности на програм и организовање екскурзија, односно програме наставе у природи и летовања,
 • Утврђивање надокнаде за наставнике (стручно-педагошки надзор) који учествују у реализацији екскурзија, наставе у природи и летовања,
 • Планирање хуманитарних акција, осигурање ученика, исхрана ученика.
 • Решавање других питања из живота и рада школе;

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР

 • Разматрање успеха и владања на крају првог полугодишта,
 • Упознавање родитеља о предстојећој активности за набавку уџбеника за следећу школску годину,
 • Учествовање у поступку предлагања изборних предмета,
 • Разматрање остваривања Школског развојног плана,
 • Предлагање мера за остваривање безбедности и заштите ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа,
 • Решавање других питања из живота и рада школе;

 

МАЈ-ЈУН

 • Разматрање извештаја са реализованих екскурзија и излета односно школе у природи ако их је школа организовала,
 • Разматрање успеха и владања ученика осмог разреда,
 • Разматрање других питања од посебног интереса за ученике и резултате њиховог рада,
 • Решавање других питања из живота и рада школе;