COVID-19

Нoвe мeрe зa спрeчaвaњe и сузбиjaњe зaрaзнe бoлeсти COVID-19 – 26.04.2022. гoд

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), донела Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 33/22 и 48/22), су на снази од 16.04.2022. године.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21, 125/21 и 10/22).

ПОСЛОДАВАЦ дана 26.04.2022 доноси:
НОВЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19
сходно најновијој Уредби Владе РС
33/2022) 48/2022

[slideshare id=251674975&doc=novemerezasprecavanjeisuzbijanjezaraznebolesticovid-19-26-220427081224&type=d]